regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym LA GABRIELLE działającym pod adresem: www.lagabrielle.pl który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Definicje

Sprzedawca, producent – to LA GABRIELLE ARCANO SP.Z O.O.,CZERNIAKOWSKA 71 lok.415 00-718 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419767 , REGON 146063792

Klient – to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej.

Sklep, serwis – to sklep internetowy LA GABRIELLE, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lagabrielle.pl Towar, Towary lub Produkt, Produkty – oznacza artykuły odzieżowe i akcesoria wyprodukowane lub dostarczone przez LA GABRIELLE do sprzedaży detalicznej.

Cena – to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej www.lagabrielle.pl. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Wysyłka).

Dostawca – to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

Koszt dostawy, wysyłki towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.

Zamówienie – to dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu (takich jak błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp.) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

4. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych do pracy.

5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

7. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

II. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień

1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:

wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,

wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,

zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.

2. Dane wymagane do wystawienia faktury VAT, Klient może wskazać w Zamówieniu, jeżeli wymagane przez Klienta jest wystawienie faktury VAT.

3. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.

4. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

5. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa po wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

6. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

III. Realizacja Zamówień

1. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

2. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:

przelewem na rachunek bankowy;

kartą kredytową przy płatnościach dokonywanych przez Internet;

Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu.).

3. Czas realizacji Zamówienia trwa od 1 do 8 dni roboczych, liczony jest od momentu:zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą;

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:

nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia,

zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

gdy Cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu

6. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

7. Z zastrzeżeniem ust. 9 Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży to jest paragonem fiskalnym lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia.

8. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w tym okresie ze Sprzedawcą.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.

2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą.

3. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

5. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę i pakowane przy pomocy folii z naklejonymi logo Sprzedawcy. Jeżeli do klienta dotrze przesyłka z uszkodzoną taśmą wskazująca na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.
6. W przypadku nieodebrania przesyłki przez konsumenta i powrotu przesyłki do nadawcy, sklepowi przysługuje prawo do roszczenia odszkodowawczego. Sprzedawca może zrealizować wymienione roszczenie poprzez potrącenie przysługującej mu wierzytelności z tytułu odszkodowania za poniesione koszty za nieodebrane przesyłki.

V. Wymiana i Zwrot Zakupionego Towaru

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Zwracany lub wymieniany Towar:

powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez producenta,

powinien być kompletny,

posiadać wypisany formularz zwrotu wraz z paragonem – nie może nosić śladów użytkowania.

Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. VI.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.

5. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wymienić Towar na inny.

6. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta na rzecz droższego przedmiotu wymiany. Zwrotu prosimy dokonywać pod adresem ulica Wilcza 72/7 000-670 Warszawa

VI. Reklamacja towaru

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres: LA GABRIELLE Wilcza 72/7 00-670 WARSZAWA.

3. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres email.

VII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

4. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do LA GABRIELLE ARCANO SP.ZO.O.oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy www.lagabrielle.pl o danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

IX. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.

2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.